UETS – Ulusal Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Sistemi Modülü

UETS Nedir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi ve 6 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) olarak adlandırılır. UETS 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle de yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik yolla yapması şartı getirildi.

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ise isteğe bağlı olarak elektronik tebligat adreslerini alabilirler.

UETS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru

Zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 • Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.
 • Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
 • Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.

Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Yapılacak Başvuru

Zorunluluğa tabi olmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 • Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.
 • Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.
 • Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

e-Tebligattan önce “tebligat nedir”i inceleyelim. “Bilgilendirme” niteliği taşıyan bütün resmi belgelere verilen isimdir. Gönderim işlemleri ise; mahkeme, adliye, cumhuriyet savcılığı, icra daireleri gibi resmi kurumlar tarafından gerçekleştirilir. Kurum tarafından gönderilen tebligat ile ‘Hukuki Süreç’ başlamış olur ve içeriğinde ise; nereden ve ne için gönderildiğinin açıklanma zorunluluğu vardır. Tebligatın kontrol edilmesi, icabına uygun cevap verilmesiyle birlikte ilgili yere gereğince gidilmelidir. Gereken önem arz edilmez ise; süreç başladığı için hak kaybına uğrama, itiraz hakkını kaybetme, borçlanma ve borcun kabul edilmesi gibi hususlar ile karşılaşma durumu kaçınılmazdır.

e-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat, VUK (Vergi Usul Kanunu)’ nun 456 ve 213’üncü maddelerinde yer alan “Genel Tebliğ Hükümleri” ne göre gerekli tebliğ belgelerinin e-Tebligat sistemiyle mükelleflere dijital ortamdan bildirgenin yapılmasıdır.

Alışılagelmiş tebliğ gönderim sistemindeki tüm kurallar bu sistemde de aynen hükümlerini korumaktadır. Gönderimi ise e-Tebligat Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, bütünlük ve değiştirilemez şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile tebliğ edilen kişiye iletilmesidir.

E-Tebligat Avantajları

Sistem hem tebligat çıkartan kurumlara hem de alıcılara fayda sağlamaktadır. Bu faydalar ise şu şekilde göze çarpmaktadır; Bilgi güvenliği ve uyum sürecinde olduğumuz KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması) konularında fayda sağlayarak, hizmet kalitesinde artış ve belge içeriğinin bütünlük açısından zarara uğramayacağının temini, hızlı işlem yapılabilmesi sayesinde zamandan tasarruf sağlamasının yanı sıra, dijital ortamda olmasının en iyi yanı çevre dostu olarak kağıt tasarrufu sağlaması e-tebligat sisteminin faydalarındandır.

Kimlere Tebligatların Elektronik Yolla Yapılması Zorunludur

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları ifade etmektedir. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan birimler şu şekildedir;

Mahallî idareler, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere; tüm özel hukuk tüzel kişileri, noterler, baro levhasına yazılı avukatlar, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler, idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birimler.

Tüm bunlara ilaveten kendine e-Tebligat adresi almış ‘Gerçek ve Tüzel’ kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

e-Tebligatlara En Kolay Cevap Yolu KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)

Elektronik yolla gelen tebligatlara en hızlı, en güvenilir ve en kolay cevap vermenin tek yolu KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) kullanmaktır. TÜRKKEP KEP hesabınızı e-Tebligat’a uyumlu hale getirdikten sonra artık başka bir sisteme girmenize gerek kalmadan hem kolaylıkla gelen e-tebligat’ları görebilir hem de KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden rahatlıkla cevaplarınız hukuken geçerli olacak şekilde cevaplayabilirsiniz.

e-Tebligat Bilgilendirmesi Nasıl Yapılacak?

 • Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.
 • Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.
 • Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.
 • Muhatabın bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur.

e-Tebligat Adresine Erişim Nasıl Olacak?

Elektronik tebligat adresine erişim ;

 • Güvenli elektronik imzasını kullanarak,
 • e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak,
 • PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak sağlanacaktır.

UETS’den Gelen e-Tebligatlar Nasıl Cevaplanır?

UETS üzerinden gelen tebligatlara UETS üzerinden cevap verilemeyecektir. Bunun için en kolay ve en güvenilir yol Kayıtlı Elektronik Posta ile cevap vermektir.

TÜRKKEP KEP, UETS ile entegre olan tek KEP sistemidir! Klasik yöntemlerden kurtularak elektronik ortamda, basit bir işlem ile TÜRKKEP KEP hesabınızdan UETS hesabınızı görebilir ve buradan cevaplarınızı hızlıca oluşturabilirsiniz.  Gelen UETS iletileri TÜRKKEP Web Mail hesabınıza otomatik olarak aktarılmaktadır. Farklı UETS iletilerini de manuel olarak yükleyebilirsiniz.